འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ནང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ལེགས་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ནང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ལེགས་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ་གུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དཔྱད་ཡིག་གི་གསུང་གྲོས་འདི་ སྤྱི་ཟླ་དེ་ཡི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ ལུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།དེ་ཡང་ སྤྱི་ཛེས་༡༦ ལུ་ བློན་ཆེན་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ལེགས་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ་འདི་ ཚོགས་སྡེ་ནང་ངོ་སྤྲོད་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཞུ་བའི་ དྲི་བ་དང་དོགས་སེལ་ཚུ་ འབད་བའི་མཐའ་མར་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གུ་ ཁྲིམས་བཟོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁ་སྐོང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་གི་ཆེད་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ དཱན་ཀུ་མར་སུན་ཝར་གྱིས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།དཔྱད་ཡིག་དེའི་ དོན་ཚན་རེ་རེ་གུར་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ དོན་ཚན་མང་ཤོས་ཅིག་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་རུང་ དོན་ཚན་ ༨ པ། ལྷན་ཁག་དང་ དོན་ཚན་ ༣༡ པ། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། གི་གནད་དོན་གུ་ འཐུས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ དོགས་པ་དང་སྟབས་བདེཝ་དང་མ་བདེཝ་ཚུ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མདུན་ལམ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བ་ ཞི་གཡོག་ལེགས་སྒྱུར་གྱི་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་ཅིག་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ཨིནམ་ལས་ བདེ་སྒྲིག་དང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་ཚུང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ལོག་སྟེ་ར་ […]

The End is the Nation’s Victory

The latest in Bhutan’s political development has been Dasho Pema Chewang, Secretary, National Land Commission (NLC) declaring that he is resigning to join politics. A new political party with Dasho Pema Chewang as President will join five(registered) parties to contest in the 2023 elections. Some say  this is a huge number compared to our size […]

NLC Secretary tenders resignation confirming establishment of a party

Words that another new political party with Dasho Pema Chewang, Secretary, National Land Commission (NLC) as President is being formed has been circulating on the Bhutanese grapevine. Yesterday, the nation knew it was not just words as the President of the new party answered to Bhutanese media, saying he is resigning and is president of […]