བཀག་དམ་འབད་ནིའི་ཐེ་ཚོམ་ལས་ ཚོང་པ་ཚུ་གིས་ གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་བསགས་དོ་ཡོདཔ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཚོང་པ་ཚུ་གིས་ གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་ བཀག་དམ་འབད་ནིའི་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཅ་ལ་ཚུ་བསགས་ནིའི་འགོ་བཙུགས་དོ་ ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མདང་ཞག་གཞུང་གིས་ འགྲུལ་འཁོར་ནང་འདྲེན་འབད་ནིའི་ལུ་ བཀག་དམ་འབད་དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དོ་རུང་ གཞུང་གིས་ གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་ཡང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་བཀག་དམ་འབད་བ་ཅིན་མནོ་སྟེ་ ཚོང་པ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ཅ་ལ་ཚུ་བསགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ནང་ གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་གི་ཐོ་ཅིག་མེད་རུང་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཅ་ལ་འདི་ སྣུམ་དང་ མེ་རླུང་རྒྱ་རྫིའམ་ སོལ་རླུང་ ཟ་ཆས་ཀྱི་རིགས་དང་ སྨན་དེ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་དང་ གློག་མེ་བཟོ་སྐྲུན་ཁང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཨིན་མས།གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྱི་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་ཚ་གྱང་འདི་ ཐབས་ལམ་རྩེ་ཅན་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་ཨིན་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ དེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ ཐབས་ལམ་གསུམ་པ་འདི་ གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་མེན་པར་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཅ་ལ་རྐྱངམ་གཅིག་ ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ ཨིན་པའི་ཁར་ གཞུང་གིས་གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཞིནམ་ལས་ བཀག་དམ་འབད་ནིའི་ བརྡ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།བཀག་དམ་འབད་ནིའི་ཨིན་མི་ གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་ མི་མང་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་རྐྱབ་མེད་དེ་འབད་རུང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཕོ་ཚོད་བསྐྱེད་དེ་ ནང་ཆས་ ཉལ་ཁྲི་དང་ རྐང་ཁྲི་ཅོག་སྒྲོམ་ལ་སོགས་པ་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ དེ་ལས་གཞན་མི་ཅ་སྣམ་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ བསགས་ནི་ འགོ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།ཐིམ་ཕུག་ལས་ […]

Bhutanese in Australia say they will not abandon Bhutan

Obtaining permanent residence does not mean Bhutanese are becoming Australian citizens, they say The roughly 20,000 Bhutanese living in Australia have of late been “mentally affected,” by the series of stories on both the mainstream and social media, which they say indicates as if Bhutanese have abandoned their country and are even ready to give […]

Business houses begin stockpiling anticipating a ban on non-essentials

The public says that at the end of the day, they will be the ones “hammered” The moratorium on the ban of the selected vehicle has already been taken as a signal that more could come in the following days and weeks, leading to business houses dealing with non-essential products already stock-piling what they have.The […]